Logolink OP VVV Šablony

VPŠ a SPŠ MV v Praze podala v létě roku 2019 žádost o podporu zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony pro SŠ a VOŠ II.
Žádost byla schválena, a tak od 1. 1. 2020 škola realizuje projekt "Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze - Šablony 2020", který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
Patří sem např. podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (možnost jejich dalšího vzdělávání, stáže, sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, atd.), zavedení a podpora nových metod ve výuce, větší propojení teorie s praxí - spolupráce škol a zaměstnavatelů či pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem (doučování).

Podporovanými aktivitami jsou např. šablony personální podpory (školní asistent, speciální pedagog, psycholog, sociální pedagog, kariérový poradce, koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele), další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemová výuka, zapojení odborníka z praxe do výuky, projektová výuka, zájmové kluby či aktivity zaměřené na výuku s digitálními technologiemi, včetně jejich pořízení.

 

Šablony II ve VPŠ a SPŠ MV v Praze

Název projektu: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze - Šablony 2020
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016240
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy: Výzva č. 02_18_066 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - VRR v prioritní ose 3 OP
Doba realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021, vzhledem k pandemii Covid-19 prodlouženo do 30. 6. 2022
Celkové způsobilé výdaje: 800.450,- Kč

Od ledna 2020 probíhá ve VPŠ a SPŠ MV v Praze projekt "Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze - Šablony 2020". Škola získala finanční podporu např. na doučování, které je tak pro žáky zdarma (od ledna 2020 probíhá doučování MAT a AJ). Další oblasti, které byly podpořeny, jsou např. projektové dny mimo školu, kluby pro žáky či komunitně osvětová setkávání. Nedílnou součástí projektu je také podpora osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů v rámci jejich dalšího vzdělávání. 

Přehled plánovaných aktivit ve VPŠ a SPŠ MV v Praze v letech 2020 a 2021:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků SOŠ a VOŠ (Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ a VOŠ)

 • čtenářská gramotnost;
 • matematická gramotnost;
 • cizí jazyky;
 • osobnostně sociální rozvoj;
 • výchova k podnikavosti;
 • kariérové vzdělávání;
 • projektová výuka;
 • polytechnické vzdělávání;
 • ICT.

Klub pro žáky SOŠ

 • čtenářský klub;
 • klub občasnského vzdělávání a demokratického myšlení.

Doučování žáků SOŠ

 • matematika
 • anglický jazyk

Projektový den mimo školu pro žáky SOŠ 
Komunitně osvětové setkání SOŠ (vzhledem k pandemii Covid-19 neproběhlo)

 

Realizace projektu

2.III/22 Projektový den mimo školu
Téma: Památky UNESCO v Kutné Hoře, Síť přidružených škol UNESCO
Termín: 16. září 2020
Více informací v článku Exkurze třídy 4. C do Kutné Hory

2.III/22 Projektový den mimo školu
Téma: UNESCO - biodiverzita přírody 
Termín: 24. června 2021
Více informací v článku Můžeme tam, kam jiní nesmí

2.III/22 Projektový den mimo školu
Téma: Tvorba článku do školního časopisu
Termín: 20. 10. 2021
Více informací v článku Poznáváme Kutnou Horu aneb Jak vytvořit článek do školního časopisu

2.III/22 Projektový den mimo školu
Téma: Jak napsat článek do školního časopisu o proběhlé akci
Termín: 7. 12. 2021
Více informací v 10. čísle školního časopisu (str. 19): Forenzní vědci ze 3.B

2.III/22 Projektový den mimo školu
Téma: Barokní Drážďany aneb Trocha historie nikoho nezabije
Termín: 20. 4. 2022
Více informací v článku Barokní Drážďany aneb Trocha historie nikoho nezabije - 20. dubna 2022

2.III/22 Projektový den mimo školu
Téma: Barokní Drážďany aneb Trocha historie nikoho nezabije
Termín: 11. 5. 2022
Více informací v článku Barokní Drážďany aneb Trocha historie nikoho nezabije podruhé - 11. května 2022
Logo Šablony II plakát